Celem kursu w jego początkowej części jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących funkcjonowania prawa w Polsce oraz uregulowań prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej, którymi są: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, jak również wybranych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.