Założenia i cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia

- nabycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych teorii rozwoju człowieka

- poznanie przez studentów metod badawczych stosowanych w psychologii rozwoju człowieka

- szczegółowe zapoznanie się przez studentów z fazami w rozwoju człowieka

- wyposażenie studentów w wiedzę o wzajemnych związkach między przebiegiem rozwoju a kontekstem kulturowo-społecznym, umożliwiającą rozumienie prawidłowości rozwoju charakterystycznych dla kolejnych okresów życia człowieka

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników korzystnych i niekorzystnych dla przebiegu rozwoju

- uczenie zdolność do wykorzystywania wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce życia codziennego