Celem zajęć jest zapoznanie z procesami komunikowania interpersonalnego oraz zrozumienie procesów, ich prawidłowości i zagrożeń, a także zapoznanie się z  technikami analizowania i interpretowania zachowań językowych. 

Zajęcia mają umożliwić nabycie umiejętności dostosowania formy i stylu wypowiedzi do możliwości i potrzeb wychowanków (w kontakcie indywidualnym i grupowym), a także do wymagań sytuacji kontaktu z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami wychowanków czy pracy w zespole.