Moduł wstęp do psychologii ukierunkowany jest na wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności stosowania podstawowych pojęć z zakresu psychologii i najważniejszych nurtów teoretycznych w psychologii. Poprzez poznanie podstaw mechanizmów i wzorców ludzkich zachowań studenci będą rozwijali umiejętność rozumienia procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi; rozróżniania rodzajów i funkcji różnic indywidualnych w zakresie funkcjonowania psychicznego ludzi oraz elementów struktury osobowości; rozumienia zaburzeń i chorób psychicznych. Celem modułu jest zdobycie umiejętności korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.