Kurs przeznaczony dla studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna (30h)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie pomocy społecznej. Po ukończeniu kursu student powinien posiadać umiejętność wszechstronnej znajomości aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej, znać istotę systemu 

Jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z istotą sytemu pomocy społecznej w Polsce, warunkami dostępu do świadczeń, katalogiem świadczeń, postępowaniem w sprawie świadczeń. Ponadto odnosi się do możliwości podejmowania działań aktywizujących w omawianym obszarze i do kwestii statusu prawnego i zawodowego pracownika socjalnego.

Status kursu: wykład