Kurs przeznaczony dla studentów I roku I stopnia kierunku praca socjalna (15h)

Jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie prawa zabezpieczenia społecznego w Polsce. Prezentowane są wątki teoretyczne zagadnienia, geneza zabezpieczenia społecznego oraz rozwiązania, obejmujące systemy świadczeń z różnych technik administracyjno-finasowych. Akcent położony jest na wskazanie różnic pomiędzy różnymi rozwiązaniami, w zależności od funkcji przypisywanych poszczególnym systemom świadczeń.

Status kursu: wykład