Celem praktyk asystenckich jest poznanie specyfiki i struktury placówek wsparcia, wychowania, opieki, terapii i rehabilitacji, które wykorzystują różnorodne formy arteterapii bądź też takie, w których wskazane byłoby wprowadzenie czynnika arteterapeutycznego. Wizytowane placówki dedykowane są różnym grupom wiekowym i problemowym, aby studenci mogli zweryfikować swoje preferencje dotyczące grup i obszarów. Istotne jest zainspirowanie do rozwoju i poszukiwania różnorodnych metod zachęcających do twórczej ekspresji oraz motywowanie do kreowania swojej zawodowej przyszłości. Prezentowane miejsca mogą także stanowić potencjalny teren realizacji projektów do pracy dyplomowej.