Absolwent po ukończeniu kursu przedmiotu Laboratorium umiejętności społecznych powinien nabyć umiejętności głębszego rozumienia swoich zachowań w komunikacji indywidualnej oraz grupowej, osiągnąć wyższy poziom świadomości swoich psychicznych potrzeb oraz zidentyfikować i zracjonalizować swoje granice psychiczne. Psycholog potrafi komunikować swoje doświadczenia partnerom interakcji w sposób otwarty, biorąc odpowiedzialność za swoje emocje i poglądy, nie raniący dla innych osób. Ponadto psycholog zna i rozumie proces grupowy oraz posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania grupy na każdym z etapów jej rozwoju. Absolwent zna metody pracy z grupą, metody kształtowania umiejętności społecznych oraz posiada kompetencje w zakresie wyboru ćwiczeń umożliwiających trening umiejętności społecznych.