Podnoszenie jakości życia jest jednym z głównych celów aplikacyjnych naukowej wiedzy psychologicznej, wskazywanym jako cel profesjonalnej działalności psychologów przez Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa (KEZP), wyznaczający standardy etyczne uprawiania zawodu. Stąd propozycja zajęć koncentrujących się właśnie na różnorodnych aspektach szeroko rozumianej jakości życia.

Podjęcie proponowanej problematyki wymaga precyzyjnego zdefiniowania istoty jakości życia, określenia wyznaczników i wskaźników, czyli ustanowienia standardu, do którego mogłyby się odnosić wszelkie działania na rzecz podnoszenia/ulepszania owej jakości życia. Wymaga także uwzględnienia jej dynamiki; istota jakości życia podlega bowiem modyfikacjom w czasie i jest funkcją jakości rozwoju, zmienia się z wiekiem, miejscem w cyklu życiowym, charakterem podejmowanych i realizowanych zadań i celów życiowych. Wymaga w końcu uwzględnienia tego, co dzieje się w sferze kulturowo-społeczne, ekonomicznej i politycznej; kryteria oceny i kategorie opisu jakości życia są bowiem osadzone w społecznie i kulturowo determinowanym systemie norm, wartości i znaczeń, które podlegają nieustannej ewolucji, szczególnie we współczesnym świecie – to, co mogło określać jakość życia pół wieku temu, aktualnie może całkowicie utracić swą wartość. Jakość życia jest nieustannie definiowana na nowo w świetle zmian kulturowych, ekonomicznych i politycznych oraz  postępu technologicznego. Konieczne jest zatem uwrażliwienie na te zmiany, co pozwoli na dynamiczne dostosowywanie kryteriów i kategorii opisu jakości życia do rzeczywistych potrzeb, oczekiwań, wartości i możliwości współczesnego człowieka.

Wymienione zagadnienia będą przedmiotem analizy w świetle teorii i koncepcji jakości życia, powstałych nie tylko na gruncie psychologii, ale również innych nauk społecznych i medycznych – głównie w ramach wykładów. W ramach ćwiczeń realizowane będą natomiast projekty badawcze, przy zastosowaniu metodologii jakościowej, koncentrujące się na weryfikacji dotychczasowych ustaleń w obliczu takich wyzwań współczesności jako niestabilność polityczna (wojna i wyzwania migracyjne), ekonomiczna (inflacja i problem perspektyw zawodowych i finansowych młodego pokolenia), wyzwania środowiskowe w obliczu zmian klimatycznych, zmiany demograficzne, zagrożenia zdrowotne i przedefiniowanie pojęć zdrowia i choroby w obliczu problemów pandemicznych, zmiana sposobów komunikowania się i wchodzenia w relacje społeczne w obliczu nowych technologii informacyjnych. Realizacja tych zadań ma przygotować studentów do radzenia sobie w pracy zawodowej z wyzwaniami zmieniającego się świata, mającymi przełożenie na funkcjonowanie w owym świecie i poziom dobrostanu psychologicznego różnych odbiorców usług psychologicznych.