W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami należącymi do propedeutyki prawa. Dalsza część zajęć obejmuje wybrane zagadnienia prawa autorskiego, jak podmiot i przedmiot praw autorskich oraz praw pokrewnych, odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia prawa. Przedmiotem prowadzonych rozważań uczynione także zostaną zagadnienia prawa własności przemysłowej, jak wynalazki i ich patentowanie, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, jak również prawa z rejestracji  na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Końcowa część spotkań wykładowych poświęcona zostanie omawianiu zagadnień prawa konkurencji, jak zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałanie nieuczciwym (agresywnym i wprowadzającym w błąd) praktykom rynkowym.