Przedmiotem zainteresowania w ramach seminarium będą zagadnienia związane z regulacją nastroju i emocji, interpretacją i nadawaniem znaczenia zdarzeniom oraz modyfikacją przekonań w związku z wyzwaniami i zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak epidemia, zagrożenie wojną, kryzys ekonomiczny i zmiany demograficzno-społeczne. Sytuacje nowe, a szczególnie zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu, bytowemu i stabilności środowiska społecznego i naturalnego, stanowią ogromne wyzwania dla jakości życia, w tym dla dobrostanu psychicznego w jego różnych odmianach – hedonistycznej, eudajmonistycznej i społecznej. Identyfikacja i opis mechanizmów sprzyjających radzeniu sobie z takimi zmianami w środowisku to zagadnienie istotne zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki psychologicznej. Podjęte w ramach seminarium badania i analizy będą się opierać na teoretycznym dorobku psychologii z obszaru dobrostanu psychicznego i jakości życia, stresu i radzenia sobie, regulacji emocji oraz kształtowania i zmiany wartości i przekonań. Celem będzie natomiast określenie, jakie właściwości psychiczne, przekonania i wzorce zachowań oraz mechanizmy regulacji sprzyjają, a jakie przeszkadzają, w osiąganiu odpowiedniego poziomu dobrostanu w obliczu wyzwań i zagrożeń zewnętrznych.