Zadaniem ćwiczeń jest przybliżenie szczegółowych reguł leżących u podłoża poszczególnych procesów poznawczych i zapoznanie z kanonicznymi eksperymentami dowodzącymi słuszności tych reguł.

Studenci dla celów realizowanych na ćwiczeniach korzystają z podstawowego podręcznika Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. "Psychologia poznawcza" oraz - pomocniczo - z Maruszewski, T. "Psychologia poznania".

Literatura pozwalająca poszerzyć wiedzę z zakresu wyznaczonego treścią wykładów, udostępniana jest studentom sukcesywnie.Sposób realizacji przedmiotu ma na celu:

- zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat relacji pomiędzy środowiskiem bytowania (szeroko pojętym ekosystemem) a kształtem umysłowości i specyficznymi dla danego formatu umysłowego przejawami tejże

- objaśnienie podstawowych modeli umysłu (paradygmatów) leżących u podłoża współczesnych sposobów objaśniania "struktury" poznawczej i regulowanych nią aktywności

- uświadomienie istoty różnic pomiędzy stosowanymi podejściami "tradycyjnymi" i "kognitywnymi" do objaśniania uwarunkowań, sposobu i korelatów działań określanych mianem "poznawczych"

- zainicjowanie refleksji na temat statusu strukturalnego, funkcjonalnego i teoretycznego wyróżnianej sfery poznawczej w pryzmacie relacji z innymi takimi sferami (np. emocjonalną, motywacyjną) 

- przedstawienie stanowisk i rodzaju pojawiających się wątpliwości na poziomie rozważań teoretycznych związanych z formułowanymi postulatami odnośnie do fenomenu reprezentacji poznawczych 

- zwrócenie uwagi na różnorodność możliwych sposobów teoretycznego ujmowania fenomenów poznawczych i wynikającego z tego konsekwencje (np. w odniesieniu do zjawiska kontroli poznawczej)

- omówienie i objaśnienie wybranych, głównych mechanizmów, reguł, funkcji  poszczególnych procesów poznawczych

- zapoznanie, z tzw. kanonicznymi dla danej funkcji poznawczej, eksperymentami leżącymi u źródeł jej analizy

- wskazanie i przybliżenie wybranych metod badania funkcjonowania w wybranych obszarach poznawczości

- przedstawienie, przy okazji omawiania niektórych obszarów poznawczego funkcjonowania, zaburzeń ilustrujących nieregularności i nieprawidłowości