Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta ze strategią VAKT w nauczaniu. To strategia wspierająca uczniów o różnych typach modalności i wykorzystujących różne kanały sensoryczne w uczeniu się. Na kanwie tekstu literackiego i materiału lirycznego studenci poznają metody  aktywizujące drogi uczenia się przez zmysły. Zakres metod obejmuje: improwizację głosową i ruchową, inscenizację, dramę, przekład intersemiotyczny.