W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, alternatywnych form pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz metod i form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod i form z jednoczesnym uwzględnieniem prawidłowości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb. Zna i stosuje zasady wychowania i nauczania dziecka w wieku przedszkolnym. Jest zaangażowany w pracę, podejmuje działania związane w własnym rozwojem zawodowym.