Przedmiot prowadzony będzie metodą warsztatową, rozwinie kompetencje nauczyciela - terapeuty. Jego celem jest zapoznanie studentów z koniecznością i możliwościami stymulacji percepcji słuchowej, która odgrywa istotną rolę podczas czytania i pisania, w komunikowaniu się. Zostaną przedstawione bazowe funkcje słuchowe i językowe oraz sposoby  ich usprawniania poprzez zabawę, tak aby zaspokoić potrzeby uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z dysfunkcją narządu słuchu.