Podczas realizacji kursu Słuchacze zostaną zapoznani z teorią bezpieczeństwa ekologicznego. Ponadto moduł obejmuje treści związane z wielorakimi instrumentami wspierającymi kształtowanie ładu ekologicznego oraz stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju. Istotną część modułu stanowić będzie analiza istotniejszych zdarzeń o charakterze katastrof ekologicznych (w XX oraz XXI w.) — od strony teoretycznej wspartej prezentacją krótkich spotów, filmów (praca własna studentów w formie prezentacji multimedialnej).