Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i dotyczy problematyki elastyczności organizacyjnej i uelastyczniania rynku pracy. Szczególna uwaga poświęcona jest elastycznym formom zatrudnienia, tj. zatrudnianiu odbiegającemu od standardowej umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i na czas nieokreślony. Podejście uwzględnia spojrzenie na rozwiązania elastyczne zarówno od strony pracodawcy jak i pracobiorcy.