Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia stacjonarne i odpowiada 15 godzinom wykładu z tego przedmiotu oraz 15 godzinom ćwiczeń. W ramach ćwiczeń podane są wytyczne niezbędne do przygotowania pracy zaliczeniowej z przedmiotu. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z wartościowaniem pracy - metody sumaryczne i analityczne oraz przygotowywaniem systemu ocen okresowych.