Cele przedmiotu: 

 1. Student opisuje umiejętności, które powinien posiadać nauczyciel, wychowawca
 2. Student wyjaśnia pojęcie osobowości
 3. Student opisuje wymagane cechy nauczyciela, wychowawcy
 4. Student opisuje cechy, kompetencje wychowawcy, który jest autorytetem

Treści merytoryczne przedmiotu: 

 1. Autorytet, typologia autorytetu, rola autorytetu w edukacji. Kryzys autorytetu i relatywizm wartości
 2. Naturalny autorytet jako warunek wstępny pozytywnych relacji między uczniami a nauczycielami. Autorytet nauczyciela w kontekście jego / jej kompetencji zawodowych
 3. Pierwsze lekcje i autorytet - pierwsze wrażenie. Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi słuchaczy.
 4. Asertywność nauczyciela i jego znaczenie dla rozwoju autorytetu nauczyciela. Pewność siebie i stanowczość.
 5. Rola komunikacji werbalnej (treść i sposób przekazu, narzędzia komunikacyjne).
 6. Rola komunikacji niewerbalnej (mową ciała, kontakt wzrokowy).
 7. Działania dyscyplinarne (zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu, ingerencja w niewłaściwe zachowanie)
Metody i kryteria oceniania:

Student czyta zadane teksty. Student przygotowuje prace pisemną  zawierającą odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego po każdych zajęciach, które dotyczą zadanych tekstów.

Na zajęciach student uczestniczy w problemowej dyskusji grupowej prowadzonej  narzędziami kształcenia zdalnego.

Oceniana będzie jakość wypracowanych zadań i jakość formułowanych argumentów i również aktywność w dyskusji.