Podczas realizacji modułu uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem bezpieczeństwa zdrowotnego. Bezpieczeństwo zdrowotne stanowi nową kategorię teoretyczną, która wymaga sprecyzowania m.in. w kontekście uwarunkowań. Sposoby konceptualizacji samego pojęcia bezpieczeństwa zdrowotnego wciąż pozostają niedookreślone, czemu sprzyja deklaratywność oraz eksponowany polityczny kontekst tejże kategorii.

Celem zajęć konwersatoryjnych stanie się zatem dokonanie refleksji nad obszarem uwarunkowań bezpieczeństwa zdrowotnego. Uwarunkowania wyznaczają również swoisty szkielet dla kreowania polityki bezpieczeństwa zdrowotnego państwa, wpływając w szczególności na cele i kierunki, a także instrumenty tej polityki. Pośród zaś wielości uwarunkowań, za podstawowe przyjęto cztery grupy uwarunkowań:

  1. determinanty polityczno-prawne;
  2. determinanty społeczno-ekonomiczne;
  3. determinanty organizacyjno-kadrowe;
  4. determinanty informacyjne oraz związane z promocją zdrowia.

Współczesny zakres bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi zatem rezultat szeregu zmian, w związku z czym Słuchacze będą przedstawiać wybrane problemy/wyzwania zachodzące w systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach (z przygotowanej uprzednio listy problemowej).