Wykład zapoznaje uczestników z podstawowymi działaniami i reperkusjami przemian społeczno-gospodarczych mających. miejsce w Polsce po roku 1989. Przedstawione zostają podstawowe definicje i użyte kategorie istotne dla danego okresu. Omówiona jest także najbardziej istotna faktografia oraz narzędzia prawne zastosowane w trakcie wdrażanych reform. Szczególną uwagę przywiązuje się  do procesu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wszystkie omawiane aspekty odnoszone są do społecznych konsekwencji jakie w związku z restrukturyzacją dotknęły mieszkającą i pracującą tu ludność.