Wprowadzenie w tematykę diagnozy społecznej. Etyczne aspekty diagnozy. Środowisko społeczne / środowisko wychowawcze/ jako przedmiot diagnozy – ujęcia semantyczne i systematyzacje. Obszary i poziomy diagnozy środowiska  społecznego. Podstawowe kategorie diagnozy środowiska społecznego (elementy środowiska). Problemy oceny środowiska społecznego. Etapy diagnozy środowiska społecznego; planowanie procesu diagnozy i jego realizacja oraz analiza danych. Podstawowe techniki diagnostyczne.  Rodzina w perspektywie diagnostycznej -ogólne zasady diagnozowania rodziny, ogólne koncepcje badania środowiska rodzinnego, pomiar warunków życia dzieci i młodzieży w rodzinie, wybrane narzędzia diagnostyczne. Diagnoza środowiska szkolnego - elementy środowiska szkolnego, perspektywy poznawania ucznia, badanie uspołecznienia dziecka i jego przystosowania do wymagań szkoły, diagnoza sytuacji społecznej dziecka w grupie rówieśniczej. Diagnoza środowiska lokalnego/społeczności lokalnej: diagnoza demograficzna, epidemiologiczna, społeczna, behawioralna i jej znaczenie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Diagnoza, planowanie i ewaluacja rozwoju społeczności lokalnej.