• student ma podstawową wiedzę na temat podmiotów oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w pedagogice specjalnej i ich specyfice oraz możliwych efektach i konsekwencjach
  • student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji różnych form kreowania wizerunku niepełnosprawności oraz roli mediów i edukacji w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności
  • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki  w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań dotyczących niepełnosprawności
  • potrafi posługiwać się  zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych
  • docenia znaczenie posiadania kompetencji i znajomości wiedzy pedagogicznej oraz stosowania dobrych praktyk dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych (w tym niepełnosprawnych) i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki