Rozwój psychoruchowy dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Badania sprawności motorycznej-testy. Najczęściej występujące zaburzenia, dysfunkcje i wady narządu ruchu. Ćwiczenia kształtujące dla wszystkich grup wiekowych (wolne, z partnerem i przy muzyce). Metody pracy z dziećmi, ich dobór i realizacja (ćwiczenia praktyczne). Systematyka zabaw, znaczenie poszczególnych grup tematycznych dla rozwoju wartości motorycznych dzieci. Spacery dzieci przedszkolnych i wycieczki szkolne - aspekty. Formy pracy i rozwiązania organizacyjne. Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne, zabawy przy muzyce - klasyfikacja (realizacja wybranych). Elementy lekkoatletyki dziecięcej i gimnastyki - technika nauczania ruchu podstawowych dyscyplin. Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do mini gier, mini gry - przepisy. Bezpieczna aktywność ruchowa i higiena zajęć w przedszkolu i szkole. Pomoc przedmedyczna w przypadku urazów podczas zajęć ruchowych.