Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Przedmiot wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z podejmowaniem działań ukierunkowanych na rozpoznanie, zapobieganie oraz terapię trudności wychowawczych występujących u uczniów z intelektualną niepełnosprawnością. W ramach przedmiotu studenci rozwiną umiejętności planowania oraz tworzenia narzędzi niezbędnych w pracy z uczniami w różnym wieku, objętych kształceniem ogólnodostępnym, integracyjnym i specjalnym.

słowa kluczowe: zaburzenia zachowania, zachowania trudne, zachowania zakłócające, zachowania problemowe, zachowanie agresywne, zachowanie opozycyjno-buntownicze, zachowanie kompulsywne, zachowania stereotpowe, osobliwości w sferze seksualnej, uzależnienia, niedostosowanie społeczne.