Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologicznych podstaw polityki, a w szczególności rozumienia psychologicznych mechanizmów leżących u podłoża zachowań politycznych. Problematyka przedmiotu wyrasta z przekonania o niezbędnej i nieusuwalnej wartości wiedzy psychologicznej dla instrumentarium współczesnej politologii. Wraz z przeniknięciem zagadnień psychologicznych do nauki o polityce w pierwszych dekadach XX wieku, kwestie te stanowią niezbędny element wykształcenia każdego politologa.

Zajęcia obejmują następujące treści:

  • - przedmiot psychologii polityki, rozwój refleksji psycho-politycznej,
  • - osobowość polityczna: osobowość autorytarna, osobowość dogmatyczna, orientacja na dominację społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna,
  • - socjalizacja polityczna w świetle teorii psychologicznych, rozwój moralny,
  • - postawy polityczne i zachowania polityczne, psychologiczny model zachowań wyborczych
  • - procesy grupowe – teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, teoria infrahumanizacji, teoria dehumanizacji, teoria kolektywnego narcyzmu, teoria opanowywania trwogi,
  • - stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm,
  • - psychologia konfliktów politycznych,
  • - psychologiczne efekty zmiany społecznej – anomia polityczna.