Program zajęć:

  1. Teorie podejmowania decyzji przez podmioty ekonomiczne. Stan rozwoju nauki o zachowaniach konsumenckich i reklamie w Polsce.
  2. Procesy informacyjne: uwaga, spostrzeganie, kategoryzacja. Podejście teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych.
  3. Procesy pamięciowe i uczenia się a zachowania konsumenta. Podejście teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych.
  4. Emocje związane z procesem podejmowania decyzji konsumenckich. Wpływ grupy na proces podejmowania decyzji.
  5. Podejmowanie decyzji w sytuacji niepełnych informacji i ryzyka. Indywidualne wyznaczniki zachowań konsumenckich - osobowość konsumenta.
  6. Ogólne determinanty skuteczności reklamy. Badania socjologiczne i psychologiczne nad reklamą. Przykłady sposobów wykorzystania procesów poznawczych w przekazach reklamowych.
  7. Informacje poza kontekstowe w przekazie perswazyjnym, w tym humor i muzyka. Reklama emocjonalna. Cechy nadawcy przekazu reklamowego, w tym atrakcyjność, sympatia, wiarygodność.
  8. Podatność na przekaz perswazyjny. Skuteczność przekazu reklamowego - na wybranych przykładach. Strategie perswazyjne.
  9. Twórczość i oryginalność w marketingu. Kreatywna strategia reklamowa - redefiniowanie.
  10. Techniki wspierania kreatywności.