Tematyka zajęć:
  1. Dynamika procesów i zachowań grupowych w ujęciu teorii psychologicznych. Psychospołeczne teorie zachowań zbiorowych - psychologia tłumu w różnych wariantach teoretycznych, mechanizm psychozy tłumu, błędy konformizmu, zbiorowe zachowania paranoiczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Psychologia kłamstwa i podstępu. Istota kłamstwa w grze międzynarodowej, rola kłamstwa w działaniach wywiadowczych, budowanie legendy a stabilność tożsamości. Anatomia kłamstwa na podstawie wybranych mechanizmów zachowania. Psychologiczna natura podstępu i dezinformacji.
  2. Wielokulturowość jako problem psychologiczny współczesnego świata. Zagrożenia bezpieczeństwa a różnorodność kulturowa i wyznaniowa. Psychologia konfliktów etnicznych i wyznaniowych jako zagrożenia dla bezpieczeństwa. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości i dewiacji („typy kryminalistów”, interpretacje psychologiczne przestępczości, dynamika przestępczości, przestępczość zorganizowana), analiza wybranych patologii społecznych (zbiorowe samobójstwa, narkomania, ubóstwo i bezdomność, przemoc w Internecie). Psychospołeczne zagrożenia uprzedzeń – rasizm, antysemityzm, dyskryminacje etniczne, religijne. Psychologia nienawiści, wrogości i agresji. Psychologia nacjonalizmu, etnocentryzmu. Samobójcze stereotypy (stereotypy kultury nacjonalistycznej, autorytarne stereotypy).
  3. Mentalność fundamentalistyczna. Psychologiczne uwarunkowania fundamentalizmu. Fundamentalizm jako forma fobii. Kategoria „osobowości fundamentalistycznej”. Fundamentalistyczna walka. Zagrożenia bezpieczeństwa ze strony współczesnych fundamentalizmów. Fundamentalizm islamski – specyfika islamu jako religii światowej, pojęcie islamizacji, idea dżihadu. Protestancki fundamentalizm amerykański i europejski – cechy typowe doktryny i specyfika religijności, fundamentalizm i tradycjonalizm katolicki. Cyberterroryzm jako nowy rodzaj zagrożenia terrorystycznego. Specyfika cyberterroryzmu. Psychologiczne uwarunkowania cyberterroryzmu. Skuteczność i konsekwencje działań cyberterrorysty.