Wybrane aspekty diagnozy rozwoju dziecka uzupełniają wiedzę i umiejętności studenta na temat metod, technik i narzędzi w diagnozowaniu dziecka. Celem modułu jest kształtowanie umiejętności diagnostycznych, które stanowią podstawę pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Treści przedmiotu obejmują zagadnienia z zakresu diagnozy gotowości szkolnej oraz funkcjonowania dziecka i ucznia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Wszystkie efekty uczenia się zakładane w module planuje się osiągnąć podczas wykładów, ćwiczeń, a także pracy własnej studenta, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie wymaganych zagadnień.