Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z prawoznawstwa. Student ma elementarną wiedzę, jakie są podstawy prawne działalności instytucji opiekuńczych i wychowawczych. Student ma wiedzę o procedurach prawnych związanych z działalnością pomocową, wychowawczą wobec dzieci i młodzieży oraz z działalnością pomocową i wsparciem udzielanym przez pracowników socjalnych osobom dorosłym. Student potrafi odnieść system normatywny zawarty w ustawodawstwie do konkretnych kazusów- przypadków i do działalności pedagogicznej i pomocowej. Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przepisy prawa w działaniach pomocowych i edukacyjnych oraz z zakresu pomocy społecznej. Relacje prawne między rodzicami i dziećmi. Pochodzenie dziecka i sposoby ustalenia ojcostwa. Władza rodzicielska- treść i ingerencja sądu we władzę rodzicielską, kontakty rodziców z dziećmi. Obowiązek alimentacyjny – treść i kolejność. Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zastępcze środowiska wychowawcze- rodziny zastępcze, adopcja- przesłanki i systemy, rodzinne domy dziecka. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Opieka i kuratela jako instytucje prawne. Zasady sprawowania opieki prawnej nad małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi. Pomoc społeczna- kryteria uzyskiwania pomocy. Świadczenia z pomocy społecznej- katalog –zasady przyznawania. Procedura występowania o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Podstawowe założenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ochrona dziecka przed przemocą.