Wykład monograficzny prowadzony przez profesor wizytującą z zakresu hiszpańskiej polityki zagranicznej w czasach współczesnych. Studenci będą mieli okazję poszerzenia wiedzy ogólnej o świecie, na temat celów polityki hiszpańskiej oraz specyfiki wydarzeń historycznych, politycznych i ustrojowych po upadku reżimu frankistowskiego.

The monographic lecture is given by a visiting professor in the field of Spanish foreign policy in modern times. Students will have the opportunity to broaden their general knowledge about the world, about the objectives of Spanish politics and the specifics of historical and political events after the fall of the Frankist regime.