Kurs obejmuje niżej wymienione zagadnienia dotyczące funkcjonowania służb specjalnych w Polsce i na świecie. 

Blok teoretyczno-prawny

1. Służby specjalne:
- definicje i kryteria ich klasyfikacji,
- rodzaje służb specjalnych i ich zadania oraz funkcje,
- usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych.

2. Rodzaje służb specjalnych III RP (zadania, zakresy działania, uprawnienia):

a) Urząd Ochrony Państwa,
b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
c) Agencja Wywiadu
d) Wojskowe Służby Informacyjne,
e) Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
f) Służba Wywiadu Wojskowego,
g) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

3. Formy działania służb specjalnych:

a) czynności operacyjno – rozpoznawcze,
b) czynności procesowe,
c) czynności kontrolne,
d) czynności administracyjno-porządkowe,
e) czynności analityczno – informacyjne.

4. Nadzór nad służbami specjalnymi.
5. Informacje niejawne.

Blok historyczny

1. Służby specjalne w Polsce (historia, zadania, podstawy prawne funkcjonowania, uprawnienia, sukcesy i porażki):

a) służby specjalne II RP (m.in. Oddział II Sztabu Generalnego WP, Policja Polityczna),
b) polskie służby specjalne podczas II wojny światowej (m.in. Oddział II - Informacyjno-Wywiadowczy - Komendy Głównej SZP/ZWZ/AK),
c) służby specjalne PRL (m.in. MBP, SB MSW, WSW MON).

2. Służby specjalne na świecie, na przykładzie wybranych państw (historia, zadania, podstawy prawne funkcjonowania, uprawnienia, sukcesy i porażki) m.in.:

a) służby specjalne USA (m.in. OSS, CIA, FBI, NSA, USSS)
b) służby specjalne Wielkiej Brytanii (m.in. SOE, MI5, MI6),
c) służby specjalne Niemiec (w tym Cesarstwo Niemieckie, III Rzesza Niemiecka, NRD, RFN i Niemcy współczesne) (m.in. RSHA, Abwehra,
STASI, BND, BFV, MAD),
d) służby specjalne Rosji ( w tym Rosja Carska, ZSRR, Rosja współczesna) (m.in. Ochrana, NKWD, GRU, KGB, FSB, SWR).