• Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja
  • Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania
  • Obce źródła finansowania przedsiębiorstw.
  • Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości
  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich struktura
  • Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
  • Bilans, jego budowa i zasady sporządzania
  • Istota, budowa i zasady sporządzania rachunku zysków i strat
  • Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.