Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z elementarną wiedzą o procesach stawania się świata społecznego, z podstawowymi koncepcjami i teoriami socjologicznymi,  założeniami metodologicznymi badań socjologicznych oraz charakterystyka różnych subdyscyplin socjologii.

Studenci poznają podstawowe pojęcia stosowane w socjologii, w odniesieniu do koncepcji kultury, różnych rodzajów struktur społecznych, zbiorowości terytorialnych, instytucji społecznych i kulturalnych, rodzajów więzi społecznej, osobowości społecznej, typów działań społecznych, procesów makro i mikrospołecznych. 

Dzięki temu nabędą umiejętność interpretowania tekstów socjologicznych oraz dostrzegać przydatność myślenia socjologicznego dla rozumienia życia społecznego. Przedmiot ten ma wzbudzić wyobraźnię socjologiczną i wrażliwość poznawczą inspirującą studentów do  refleksyjnego oceniania oraz interpretacji rozmaitych zjawisk społecznych i kulturowych w perspektywie lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej i globalnej.  

Przyswojenie przez słuchaczy elementarnych pojęć i reguł myślenia socjologicznego będzie przydatne w analizach procesów i zjawisk społecznych, struktur życia zbiorowego i zachowań jednostkowych oraz w promocji postaw obywatelskich przejawiających się w kreacyjnym, innowacyjnym oraz odpowiedzialnym uczestnictwie w rozmaitych obszarach życia społecznego