Celem zajęć jest wyposażenie studentów w kompetencje potrzebne do planowania, organizacji i ewaluacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, uwrażliwianie na konieczność indywidualizacji pracy oraz dostosowanie stosowanych oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów. Wszystkie efekty uczenia się zakładane w module planuje się osiągnąć podczas ćwiczeń a także pracy własnej studentów, obejmującej studiowanie literatury przedmiotu oraz przygotowanie wymaganych zagadnień oraz prac zaliczeniowych