Kurs omawia istotę procesu diagnostycznego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Złożoność procesu diagnostycznego, stosowane praktyki. Etyczny wymiar diagnozy. Współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w procesie diagnozy psychopedagogicznej. Rozpoznawanie objawów problemów edukacyjnych, indywidualnych potrzeb dziecka, objawów zagrożeń i trudności występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – analiza indywidualnych przypadków. Prezentuje badanie dojrzałości szkolnej – analizę najnowszych propozycji, diagnozowanie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, metody diagnozowania dysleksji rozwojowej, zaburzeń zachowania oraz zaburzeń rozwojowych. Kształtuje praktyczne umiejętności diagnostyczne.