List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin Site policy All users

Summary

Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz dane dotyczące plików cookies, które wykorzystujemy.

Full policy

Informacje ogólne:

Uniwersytet Śląski w Katowicach przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni. W celu optymalizacji usług, umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i zapisywania ustawień poszczególnych użytkowników, strony internetowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykorzystują tzw. cookies (z ang. ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis do przeglądarki internetowej użytkownika na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet, itp.).


Platformy kształcenia na odległość - Moodle:

Platforma korzysta z dwóch ciasteczek (cookies), które są konieczne do pracy z platformą.

Najważniejszym z nich jest plik cookie sesji, zwykle nazywany MoodleSession. Musisz zezwolić na to ciasteczko w swojej przeglądarce, aby zapewnić ciągłość i pozostać zalogowanym podczas przeglądania witryny. Kiedy wylogujesz się lub zamkniesz przeglądarkę, ten plik cookie zostanie zniszczony (w Twojej przeglądarce i na serwerze).

Drugi plik cookie jest tworzony jedynie dla użytkowników wykorzystujących specjalny sposób logowania do platformy (np. administratorzy) - służy wyłącznie wygodzie i zwykle nosi nazwę MoodleID. Zapamiętuje jedynie nazwę użytkownika w przeglądarce. Oznacza to, że kiedy wrócisz na tę stronę, pole nazwy użytkownika na stronie logowania będzie już wypełnione. 
UWAGA! Nie dotyczy to logowania poprzez Centralny Punkt Logowania - CAS, która wykorzystywana jest przez wiekszość użytkowników e-platform (np. studenci i wykładowcy). 


Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 2. Administrator danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do obsługi procesu dydaktycznego. 
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO) w szczególności: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Kodeks pracy oraz obowiązujących w Uniwersytecie aktów wewnętrznych.

Polityka Prywatności Serwisów Uniwersytetu Śląskiego:

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisów Internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:


Summary

Korzystanie z e-platform wiąże się z zachowaniem pewnych zasad korzystania z serwisu, które zawarte są w Regulaminie korzystania z e-platform.

Full policy

Regulamin korzystania z e-platform dostępnych na stronach Uniwersytetu Śląskiego 

 
§1 Słownik pojęć 

Nazwa użytkownika (Login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika.  
Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika.  
Autor – osoba tworząca kurs.  
Prowadzący – osoba prowadząca kurs.  
Administrator – osoba zarządzająca platformą od strony technicznej.  
Logowanie/Zalogować się – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy własnej użytkownika oraz hasła. 
E-platforma/platforma – platforma edukacyjna Moodle dostępna za pośrednictwem sieci Internet. 
Użytkownik – osoba korzystająca z e-platformy w ramach uprawnień Moodle. 
Centrum – Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim  

§2 Postanowienia ogólne 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług edukacyjnych dostępnych na e-platformach Uniwersytetu Śląskiego oraz prawa i obowiązki Użytkowników. 
 2. Korzystając z e-platformy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. 
 3. Jednostką obsługującą technicznie e-platformy jest Centrum, które zapewnia stały dostęp do platform poprzez sieć Internet z wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do konserwacji i aktualizacji oraz w sytuacji nieprzewidzianych awarii (np. braku zasilania). 
§3 Konto użytkownika 
 1. Użytkownikiem e-platformy jest student, doktorant, wykładowca lub inna osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 2. Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do e-platformy. 
 3. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło. 
 4. Logowanie do e-platform odbywa się głownie za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania (CAS) używanego do wszelkich usług świadczonych dla społeczności akademickiej. 
 5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tych danych. 
§4 Korzystanie z usług i treści zawartych na e-platformach 
 1. Korzystanie z e-platform w ramach zajęć lub szkoleń dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego jest całkowicie darmowe i może wiązać się jedynie z kosztami połączenia internetowego. 
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety. 
 3. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione. 
 4. Pełną odpowiedzialność za treść publikowanych na platformie informacji ponosi ich autor. 
 5. Po pomyślnym zalogowaniu się do e-platformy, Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów znajdujących się w serwisie, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. 
 6. Użytkownicy posiadający konto w platformie e-learningowej wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej. 
 7. E-platforma udostępnia osobom korzystającym z niej kursy, które są zarządzane przez prowadzącego kurs. 
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem platform będą dostępne na stronie głównej e-platformy lub na stronie Centrum (w tym zmiany Regulaminu).  
§5 Prawa autorskie 
 1. Autor tworzący kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za opublikowane treści oraz musi być ich właścicielem z zachowaniem prawa autorskiego lub posiadać zgodę właściciela do ich opublikowania. 
 2. Opracowanie materiałów do kursów, w tym dokumentów umieszczanych na e-platformach, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania. 
 3. Wszystkie treści i materiały umieszczone na platformie objęte są ochroną wynikającą z ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). 
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z dostępnych materiałów jedynie dla własnych celów edukacyjnych. Rozpowszechnianie treści zawartych na platformie w jakiejkolwiek formie jest zabronione, chyba, że autor tej treści wyrazi na to zgodę. 
§6 Postanowienia końcowe 
 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu e-platform użytkownik powinien zgłosić administratorowi na adres: administrator_moodle@us.edu.pl lub prowadzącemu. 
 2. Uniwersytet Śląski nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z e-platform z przyczyn technicznych, niezależnych od niego. 
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z e-platform spowoduje zablokowanie konta użytkownika. 
 4. Nadzór techniczny nad wszystkimi e-platformami sprawuje Centrum. 
 5. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz publikację ich na e-platformach i na stronie Centrum.