Ochrona radiologiczna jako przedmiot nauczania obejmuje wiedzę z zakresu fizyki promieniowania jonizującego i Prawa Atomowego. Na przedmiot składa się wykład (15 h) i laboratorium (15 h). Zajęcia dotyczą pracy ze źródłami promieniowania jonizującego i źródłami promieniotwórczymi. W ramach wykładu omawiane są wybrane zagadnie związane z regulacją prawną wszelkiej działalności z promieniowaniem jonizującym, a także problemy typowe dla ochrony radiologicznej takie jak np. dawki graniczne, klasy pracowni, sposoby zmniejszania dawki na stanowisku pracy, hormeza radiacyjna itp. W ramach laboratorium prowadzone są zajęcia rachunkowe związane z obliczaniem dawek promieniowania gamma na stanowisku pracy, zasięgów elektronów z rozpadów promieniotwórczych, dawek od skażeń wewnętrznych i źródeł neutronowych itp.