Kurs zawiera materiały wspomagające proces dydaktyczny

Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, cześć mechaniki technicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. W ogólnym przypadku wytrzymałość zajmuje się obserwowaniem zachowania się ciała poddanego siłom zewnętrznym pod katem odpowiadającym im (wywołanych przez nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez nie odkształceń. Zależność pomiędzy naprężeniami i odkształceniami formułuje prawo Hooke'a. Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału, na podstawie obliczeń. Ze względu na trudności w opisie trójwymiarowych zjawisk wytrzymałościowych dla ogólnego przypadku obciążenia rzeczywistego ciała materialnego, w praktyce inżynierskiej dokonuje się szeregu uproszczeń. Zakłada się, że: materiał z jakiego ciało materialne jest wykonane jest homogeniczny (jednorodnym), izotropowy i ciągły. naprężenia uśredniają się w przekrojach zasada de Saint-Venanta. obciążenie można zredukować do kilku typowych przypadków oraz, że w przypadku obciążeń złożonych można dokonywać superpozycji tych prostych przypadków. Zalicza się do nich: rozciąganie ściskanie docisk ścinanie zginanie skręcanie Dodatkowymi zagadnieniami jakimi zajmuje się wytrzymałość materiałów to: stateczność ściskanych prętów prostych tzw. wyboczenie wpływ karbu lub spiętrzenie naprężeń statyka układów prętowych – belek, ram i kratownic. wyznaczanie naprężeń i określenia wytężenia w: płytach cienkich prętach zakrzywionych rurach cienkościennych i grubościennych czaszach kulistych zbiornikach cienkościennych i innych. zagadnienia zmęczenia materiałów, reologii.