Treści realizowane w ramach modułu Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych pozwolą poznać i zrozumieć podstawy teoretycznych związanych z dziedziną jaką jest mechatronika oraz nabyć praktyczne umiejętności posługiwaniem się wiedzą w zakresie technik sterowania elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego i cyfrowego oraz wiedzą związaną z sensoryką i technikami regulacji. Przyswojenie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem, nabycie umiejętności kojarzenia oraz zastosowania omawianych zagadnień to podstawowa wiedza jaką powinien posiąść uczestnik modułu. Umiejętności zdobyte w ramach modułu utrwalają cechy efektywnego i szybkiego odszukiwania informacji w literaturze i źródłach elektronicznych. Praktyczne zdolności nabywa się poprzez samodzielne lub grupowe wykonanie postawionych na zajęciach problemów związanych z modelowaniem i symulacja systemów sterowania. Studiowanie modułu wymaga inżynierskiego podejścia do problemu, czyli praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności w działalności zawodowej oraz umiejętność kreatywnego myślenia.