Kurs wyposaża studentów w wiedzę na temat nauczania na III i IV etapie edukacyjnym, akcentując zmiany, jakie zaszły w systemie oświaty. Kurs porządkuje informacje na temat: struktury szkolnictwa w Polsce (etapów kształcenia, typów i rodzajów szkół, drożności i powszechności kształcenia), organów prowadzących i nadzorujących szkoły różnych typów, niepaństwowych instytucji i organizacji prowadzących szkoły, edukacji domowej, awansu zawodowego nauczycieli. Studenci poznają psychologiczne aspekty rozwoju młodzieży, objawy wypalenia zawodowego nauczycieli i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Tematy ćwiczeń:

zgodnie z sylabusem:

 Przygotowanie projektu badań

Tematy wykładów:

  1. Metody badań pedagogicznych, struktura procesu badawczego, etapy badań
  2. Rodzaje badań naukowych
  3. Cele poznania naukowego, przedmiot badań
  4. Problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
  5. Ogólny podział metod i technik badawczych
  6. Metody zbierania danych: jakościowe i ilościowe 
  7. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych
  8. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
  9. Etyka w badaniach pedagogicznych

Tematy ćwiczeń:

1. Planowanie procesu badawczego (zmienne, konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych, problemy badawcze i hipotezy robocze).

Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach pedagogicznych. 

2. Konstruowanie i standaryzacja narzędzi badawczych. 

3. Dobór próby i terenu do badań.

4. Realizacja badań. 

5. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego. 

6. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków. 

7. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.