Kurs „Metodyka edukacji matematycznej dzieci” skierowany jest do studentów realizujących następujące przedmioty: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej, Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Kurs obejmuje treści zawarte w sylabusach wymienionych przedmiotów.

Kurs „Podstawy edukacji matematycznej dzieci” skierowany jest do studentów realizujących następujące przedmioty: Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych, Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz Podstawy i metodyka edukacji matematycznej. Kurs obejmuje treści zawarte w sylabusach wymienionych przedmiotów.

Zajęcia z metodyki wychowania przedszkolnego mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące wspierania całościowego rozwoju dziecka.

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w
zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, alternatywnych form pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz metod i form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne z zastosowaniem różnorodnych metod i form z jednoczesnym uwzględnieniem prawidłowości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb. Zna i stosuje zasady nauczania i wychowania
dziecka w wieku przedszkolnym. Jest zaangażowany w pracę, podejmuje działania związane z własnym rozwojem zawodowym. W ramach wykładów i ćwiczeń oraz pracy własnej osiąga efekty pedagogiczne oraz nauczycielskie.

Tematyka kursu obejmuje wybrane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście aktualnych przepisów prawnych, problematykę  pracy  pedagogicznej i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dyslektycznymi (zaburzenia motoryki, lateralizacji, percepcji słuchowej, wzrokowej), z niepełnosprawnością intelektualną,  niewidzącym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym, z autyzmem i zespołem Aspergera, ADHD, z niepełnosprawnością ruchową, zagrożonym niedostosowaniem społecznym itp. uczestnicy kursu poznają także wybrane metody pracy terapeutycznej (Kinezjologia edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Poranny Krąg, Program Aktywności Knillów.

Kurs wyposaża studentów w wiedzę na temat nauczania na III i IV etapie edukacyjnym, akcentując zmiany, jakie zaszły w systemie oświaty. Kurs porządkuje informacje na temat: struktury szkolnictwa w Polsce (etapów kształcenia, typów i rodzajów szkół, drożności i powszechności kształcenia), organów prowadzących i nadzorujących szkoły różnych typów, niepaństwowych instytucji i organizacji prowadzących szkoły, edukacji domowej, awansu zawodowego nauczycieli. Studenci poznają psychologiczne aspekty rozwoju młodzieży, objawy wypalenia zawodowego nauczycieli i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Tematy ćwiczeń:

zgodnie z sylabusem:

 Przygotowanie projektu badań

Tematy wykładów:

  1. Metody badań pedagogicznych, struktura procesu badawczego, etapy badań
  2. Rodzaje badań naukowych
  3. Cele poznania naukowego, przedmiot badań
  4. Problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki
  5. Ogólny podział metod i technik badawczych
  6. Metody zbierania danych: jakościowe i ilościowe 
  7. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych
  8. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
  9. Etyka w badaniach pedagogicznych