Rekomendacje do modułu Human Rights na kierunku Ogólnouczelniana oferta dydaktyczna (Moduł ogólnouczelniany) zostały przygotowane w ramach projektu "UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego", POWR.03.04.00-00-KP11/21-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Rekomendacje do modułu Prawo międzynarodowe publiczne na kierunku Prawo zostały przygotowane w ramach projektu "UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego", POWR.03.04.00-00-KP11/21-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.