Tłumaczenie na potrzeby mediów (telewizji, kina bądź Internetu) obejmuje przekład materiałów audiowizualnych (np. filmów, seriali, przedstawień teatralnych i spektakli operowych, programów publicystycznych, reklam, gier komputerowych i programów im poświęconych itp., ale też filmów animowanych, komiksów i książek graficznych). W zakres tego rodzaju przekładu wchodzi subtitling (napisy z tłumaczeniem widoczne na ekranie w czasie projekcji filmów), voice-over (lektor czytający tekst tłumaczenia), dubbing (głosy aktorów podkładających tekst tłumaczenia bezpośrednio pod kwestie poszczególnych postaci) oraz audiodeskrypcja, stosowana w tłumaczeniu wyżej wymienionych materiałów z przeznaczeniem dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Celem kursu jest wprowadzenie Studentów w techniczne i teoretyczne tajniki tłumaczenia audiowizualnego na potrzeby mediów, pomoc w wypracowaniu i udoskonalaniu technik tego rodzaju tłumaczenia podczas ćwiczeń praktycznych na oryginalnych materiałach źródłowych oraz wyszukiwaniu odpowiedniej terminologii i środków przekazu do tworzenia funkcjonalnego, przejrzystego i poprawnego tekstu tłumaczenia.

 

Translation for the media (television, cinema or the Internet) refers to the translation of audiovisual material (e.g. films, series, theatre and opera performances, news programmes, commercials, computer games and related programmes, etc., but also animated films, comic and graphic books). This type of translation includes subtitling (the text of translation visible during a film screening on the screen in the form of captions), voice-over (the text of translation read out during the screening), dubbing (the text of translation delivered by actors, recorded as utterances of individual characters) and audiodescription, used in the translation of the above-mentioned materials for people with impaired vision.

The course aims to familiarise its participants with the technical and theoretical arcana of audiovisual translation for the media, to help them develop and refine various techniques applied in this type of translation through practical exercises on original source materials and to search for appropriate terminology and media to produce functional, clear and correct translations.
Kurs koncentruje się na zagadnieniu adaptacji w wybranych formach medialnych we współczesnej kulturze.  Celem prowadzącej jest przedstawienie wybranych stanowisk teoretycznych i krytycznych podejmujących tematykę adaptacji, co służyć ma zarówno zaangażowaniu studentów w dyskusję krytyczną i analityczną odnośnie natury adaptacji w różnych formach medialnych, jak i porównaniu oryginału z jego adaptacją, także pod względem ich tłumaczeń. Z tym ostatnim zagadnieniem wiąże się drugi cel kursu, a mianowicie dokonanie tłumaczenia fragmentów różnorodnych adaptacji w porównaniu z tłumaczeniami dzieł/prac, na których adaptacje te są oparte. Kurs służyć ma doskonaleniu umiejętności twórczej analizy mediów i procesów kulturowych, także związanych z praktykami tłumaczeniowymi stosowanymi w mediach.

The course focuses on the phenomenon of adaptation in selected media forms found in contemporary culture.  The tutor's aim is to present selected theoretical and critical positions dealing with the issue of adaptation, which serves both to engage students in a critical and analytical discussion on the nature of adaptation in various media forms, and to compare the original with its adaptation, also in terms of their translations. Related to the latter issue is the second objective of the course, namely to translate excerpts from various adaptations and juxtapose them with translations of the works on which the adaptations are based. The course is designed to hone students' skills in creative analysis of media and cultural processes, also related to translation practices used in the media.

Celem kursu jest prezentacja i dyskusja najważniejszych stanowisk teoretycznych podejmujących tematykę znaczenia form multimedialnych we współczesnej kulturze, uzupełnione o praktyczny instruktaż projektowania i tworzenia prostych autorskich form multimedialnych. Studenci poznają współczesne praktyki multimedialne, metodologię krytyki humanistycznej, dotyczącej tych praktyk oraz podstawowe techniki pracy z multimediami. Studenci kształcą również umiejętności analizy multimediów oraz procesów kulturowych, toczących się wokół praktyk multimedialnych, zyskując kompetencje świadomych uczestników kultury współczesnej, zdolnych nie tylko do biernej konsumpcji, ale i czynnego współtworzenia kultury i świadomych dylematów społecznych i prawnych, wynikających z debat toczonych wokół praktyk multimedialnych i wynikających z nich form uczestnictwa w kulturze.