Materiały dla studentów arteterapii pierwszego roku z przedmiotów psychologicznych z dr Magdaleną Hylą

Materiały z przedmiotów psychologicznych i superwizji dla studentów 3 roku arteterapii

Materiały dla studentów pierwszego roku arteterapii z przedmiotów "Psychologia ogólna" i "Psychologia rozwojowa"

Celem praktyk terenowych, uczestniczących jest przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć, a tym samym wykonywania tej profesji. Zajęcia praktyczne umożliwiają pogłębienie znajomości specyfiki pracy w danej placówce, która może stanowić potencjalne miejsce zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. Istotna będzie obserwacja i współuczestnictwo w proponowanych zajęciach związane z późniejszą analizą zachowania uczestników w toku zajęć artystycznych i pobudzających ekspresję twórczą. Dzięki praktyce możliwe będzie także doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z różnymi grupami wiekowymi, wychowankami i pensjonariuszami.


Moduł ukierunkowany jest na świadome i kreatywne wykorzystanie tańca i ruchu
w przestrzeniach terapeutycznych. Jego celem jest zapoznanie studentów z wpływem
i związkiem soma i psyche; zrozumienie potrzeby rozwijania świadomości ciała; ukazanie szerokiego wachlarza metod i technik niewerbalnej pracy z ciałem oraz kształtowanie elementarnych umiejętności metodycznych.


Celem praktyk asystenckich jest poznanie specyfiki i struktury placówek wsparcia, wychowania, opieki, rehabilitacji, które wykorzystują różnorodne metody i formy arteterapii bądź też takie, w których wskazane byłoby wprowadzenie czynnika arteterapeutycznego. Wizytowane placówki dedykowane są różnym grupom wiekowym i problemowym, aby studenci mogli zweryfikować swoje preferencje dotyczące grup i obszarów. Celem praktyk jest także inspirowanie i motywowanie do kreowania swojej zawodowej przyszłości. Prezentowane miejsca mogą także stanowić potencjalny teren realizacji projektów do pracy dyplomowej.


Celem praktyk terenowych, uczestniczących jest przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć, a tym samym wykonywania tej profesji. Zajęcia praktyczne umożliwiają pogłębienie znajomości specyfiki pracy w danej placówce, która może stanowić potencjalne miejsce zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. Istotna będzie obserwacja i współuczestnictwo w proponowanych zajęciach związane z późniejszą analizą zachowania uczestników w toku zajęć artystycznych i pobudzających ekspresję twórczą. Dzięki praktyce możliwe będzie także doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z różnymi grupami wiekowymi, wychowankami i pensjonariuszami.


Kurs dla studentek 3 roku arteterapii