Kurs umożliwia poznać funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako podstawy jego ochrony i zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń, ujęcie systemowe środowiska. Rozpoczynając od identyfikacji ekosystemów i usług świadczonych przez człowieka wprowadzane są zagadnienia dotyczące różnorodności biologicznej i jej znaczenia dla funkcjonowania ekosystemów. Prezentowane są podstawy gospodarowania zasobami przyrody oraz prezentowane przykłady bezpośredniego i pośredniego przekształcenia elementów środowiska oraz problem globalnych zmian i ich skutków dla przyrody jako środowiska życia organizmów żywych, w tym człowieka. W ramach kursu wskazane zostały aplikowane metody - w tym oparte o procesy naturalnie zachodzące w przyrodzie - naprawy szkód powstałych lub powstających w środowisku i przykłady odnowy obszarów zdegradowanych. Ważnym elementem kursu jest ujęcie historycznego użytkowania ekosystemów w aspekcie analizy potrzeb w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Treści prezentowane w ramach kursu pozwalają na rozwinięcie praktycznych umiejętności z zakresu ochrony środowiska w oparciu o wiedzę merytoryczną z obszaru ekologii i funkcjonowania ekosystemów.

 

 

 

 

Celem kursu jest poznanie fundamentalnych zagadnień z zakresu pedagogiki międzykulturowej, w szczególności jej obszaru praktycznego edukacji międzykulturowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie wrażliwości kulturowej, wsparcia społecznego; kształtowanie u studentów myślenia o edukacji w kontekście związków kultury i człowieka; nabycie przez studentów kompetencji w zakresie wychowawczym i społecznym, związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb wychowanków należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych itd. oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich, wymiany, zapożyczeń, wzajemnego uczenia się, wychodzenia poza granice własnej kultury; rozwijanie potrzeby studiowania, umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.