Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę z chemii ogólnej, stanowiącą podstawę dalszych studiów nie tylko w zakresie przedmiotów chemicznych, lecz również tych o charakterze międzydyscyplinarnym.

Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Układ okresowy pierwiastków, konfiguracja elektronowa atomów. Wiązania chemiczne. Budowa cząsteczek. Stechiometria. Charakterystyka związków nieorganicznych, organicznych i kompleksowych. Rodzaje reakcji chemicznych. Fazy: gazowa, ciekła i stała. Roztwory – roztwory elektrolitów. Podstawy termodynamiki chemicznej. Równowaga chemiczna – równowagi w roztworach elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowe. Podstawy kinetyki chemicznej. Elektrochemia – ogniwa, elektroliza.


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi również mają się włączyć i wspomagać proces dydaktyczny online. Celem kursu jest aby każdy, kto chce nauczyć się obsługi platformy Moodle, mógł poćwiczyć w praktyce przygotowanie techniczne do prowadzenia zajęć on-line, w roli wykładowcy lub ucznia - do wyboru  i wspomóc dydaktyków w obsłudze platformy.  Nauczyciele akademiccy ogromną część czasu poświęcają na przygotowanie materiałów do zajęć. My natomiast możemy poświęcić czas na nauczenie się niuansów obsługi platformy i służyć radą i pomocą w tym zakresie, tak aby nauczyciel nie musiał tracić czasu na szukanie informacji w internecie - wystarczy, że zwróci się z zapytaniem do nas.

Zajęcia do wykładu z przedmiotu "Geostatystyka i metody obliczeniowe" w roku akademickim 2019/2020. Przykładowe treści: elementy statystyki opisowej, zastosowanie algorytmów grafowych do modelowania kontaktów geologicznych, analiza skupień jako metoda grupowania pomiarów orientacji planarnych struktur, analiza danych w R.


CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studenta z założeniami teoretycznymi i aspektami praktycznymi obsługi ruchu turystycznego. Przedmiot ten, opierając się na wiedzy zdobytej wcześniej, ma przygotować studenta do wejścia na rynek turystyczny.