Strona główna/pl

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Institute of Physics

Uniwersytet Śląski

Instytut Fizyki

Zakład Fizyki Teoretycznej tel./fax +48 32 258-36-53 Sekretariat: +48 32 359-14-09 Pokój: 363, Bankowa 14

Adres do korespondencji: Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice


 Zakład Fizyki Teoretycznej powstał na początku lat siedemdziesiątych 
 i w chwili obecnej liczy 14 pracowników i 7 doktorantów.
 Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był nieżyjący 
 prof. dr hab. Andrzej Pawlikowski. Obecnie kierownikiem Zakładu 
 jest prof. dr hab. Jerzy Łuczka -  czlonek Liaison Scientists Network.


Główne kierunki badawcze:

 • fizyka teoretyczna materii skondensowanej (układy silnie skorelowanych elektronów, nadprzewodnictwo, układy mezoskopowe, współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu)
 • fizyka statystyczna (zjawiska nierównowagowe, procesy stochastyczne, procesy transportu indukowane fluktuacjami)
 • fizyka komputerowa (metody Monte Carlo, symulacje procesów losowych, algorytmy genetyczne i obliczenia równoległe)
 • nanofizyka (elektryczne i magnetyczne własności nanorurek węglowych i nanodrutów, transport w nanoukładach)*
 • fizyka przejść fazowych (skalowanie i relacje krytyczne, przejścia fazowe indukowane potencjałem chemicznym, kwantowe punkty krytyczne)
 • biofizyka (transport wewnątrzkomórkowy, motory biologiczne)
 • informatyka kwantowa (splątanie mezo- i nanoukładów, kwantowe układy otwarte, modele realizacji eksperymentalnej qubitów, qubity zbudowane na pierścieniach kwantowych, przetwarzanie informacji kwantowej)
 • fizyka medyczna (wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe, modelowanie dynamiki przepływu krwi)


Współpraca międzynarodowa:

 • Uniwersytety: Augsburg, Barcelona, Bradford, Camerino, Duisburg, Humboldta w Berlinie, Leuven, Regensburg
 • Międzynarodowe Centrum Fizyki Fazy Skondensowanej w Brazylii
 • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej


Współpraca krajowa:

 • Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu


Uczestnictwo w programach naukowych:

 • Europejska Fundacja Nauki: "Stochastic Dynamics: Fundamentals and Applications"
 • Sieć naukowa: "Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji"
 • Program współpracy polsko-brytyjskiej: "Wpływ splątanych fotonów na własności układów mezoskopowych"
 • Program współpracy polsko-niemieckiej MNiSW-DAAD: "Dysypatywny transport i uporządkowanie w układach złożonych"

en:OZFT