Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Osoba zamawiająca kurs na platformie automatycznie staje się prowadzącym w kursie. Zdarzają się przypadki, iż kilka osób ma edytować kurs lub prowadzić zajęcia w kursie w formie nauczyciela bez praw edycji. Jeżeli kurs nie jest jeszcze zamówiony, to w formularzu zamówienia należy w oknie Niezbędne dodatkowe informacje w punkcie drugim wymienić osoby, które będą posiadały również możliwość edycji kursu. Jeżeli kurs już istnieje, należy napisać na adres e-mail administrator_moodle@us.edu.pl podając nazwę wydziału, nazwę kursu oraz osobę, która będzie miała prawo edycji kursu.

 • Prowadzący może również we własnym zakresie dodać innych prowadzących, którzy będą mogli prowadzić kurs, ale nie mających prawa edycji.
 • Aby dodać w taki sposób użytkowników należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a potem z menu widocznego pod nazwą kursu wybrać opcję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj kliknąć w widoczny po prawej stronie środkowej treści przycisk Zapisz użytkowników,

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie w opcji Wybierz użytkowników należy wpisać razem lub osobno imię i nazwisko lub e-mail użytkownika, który ma być zapisany do kursu,
 • Zostanie wyświetlona lista z wynikami wyszukiwania dla podanych kryteriów, należy na tej liście kliknąć wybranego użytkownika i zostanie on automatycznie dodany do kolejki powyżej. Opcja ta pozwala na dodanie kilku użytkowników na raz, bez konieczności powtórnego wykonywania całej procedury od nowa.

 • Po kliknięciu wybranych użytkowników w polu poniżej należy zdefiniować rolę, jaka ma być przypisana użytkownikowi/użytkownikom poprzez kliknięcie z listy rozwijanej Przypisz role wybranej roli użytkownika, a następnie wybranie opcji Nauczyciel bez praw edycji.
 • Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz użytkowników, które spowoduje dodanie wybranych użytkowników ze zdefiniowanymi wcześniej rolami do kursu.

Platforma pozwala na wysyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami. Jeżeli użytkownik do którego wysyłana jest wiadomość jest zalogowany otrzyma ją poprzez platformę, w przeciwnym wypadku otrzyma w postaci wiadomości na skrzynkę e-mail.

 • Aby skontaktować się z użytkownikiem należy z menu środkowego pod nazwą kursu pozycję Uczestnicy,

 • Wyświetlona zostanie lista użytkowników zapisanych do kursu. Aby odnaleźć daną osobę można odszukać ją przeglądając listę w całości lub skorzystać z narzędzia filtrowania, widocznego nad listą wybierając pierwszą literę imienia lub nazwiska. Po wybraniu danego filtra, należy kliknąć w nazwisko, imię, bądź zdjęcie danej osoby,

 • Następnie wybieramy przycisk Wiadomość, widoczny po prawej stronie od nazwy użytkownika,

 • Po wybraniu tej opcji po prawej stronie zostanie wyświetlone okienko czatu, z możliwością zredagowania wiadomości w polu Napisz wiadomość, a następnie wysłania jej klikając przycisk po prawej stronie od pola czatu,

 • Kontakt w tej formie możliwy jest także poprzez wybranie z wyżej wymienionego bloku administracyjnego pozycji Oceny,

 • Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie dziennika ocen użytkowników zapisanych do kursu, gdzie po kliknięciu w imię i nazwisko użytkownika wyświetlony zostanie profil użytkownika,

 • Analogicznie do poprzedniego sposobu należy tutaj kliknąć przycisk Wiadomość, widoczny po prawej stronie od nazwy użytkownika, po czym zostanie wyświetlone okienko czatu z możliwością zredagowania wiadomości w polu Napisz wiadomość, a następnie wysłania jej klikając przycisk po prawej stronie od pola czatu.

Blok aktywności jest elementem grupującym rodzaje zasobów, czy składowych dostępnych w danym kursie. Po kliknięciu na nazwie aktywności, zależnie od jej typu, wyświetlone zostaną tematy w których dana składowa występuje, a w przypadku elementów ocenianych także dodatkowe informacje.

 • Po kliknięciu na nazwie składowej widoczne są tematy w których występuje, terminy oraz oceny, a w przypadku prowadzących także ilość podejść do danego zadania,

 

 • Kliknięcie na nazwie składowej spowoduje przejście do danego zadania.
 

Platforma pozwala na wysyłanie wiadomości do wybranej grupy studentów. Aby możliwe było wysyłanie wiadomości do wybranej grupy studentów konieczne jest ustawienie trybu grup dla kursu.

 • Aby ustawić wybrany tryb grup dla kursu należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, otworzyć wybrany kurs, a następnie w części środkowej strony, pod nazwą kursu wybrać opcję Ustawienia,

 • Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona strona z ustawieniami kursu, gdzie należy rozwinąć zakładce Grupy i wybrać z listy rozwijanej Tryb grup jedną z opcji: Osobne grupy lub Widoczne grupy, a następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz i wyświetl na dole strony.

 • Po wykonaniu powyższych czynności, aby wysłać wiadomość do grupy należy będąc w widoku kursu wybrać z górnego menu pozycję Uczestnicy,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona zawierająca wszystkich zapisanych do kursu użytkowników, należy tutaj w polu Klucz wyszukiwania lub filtr widocznym na górze listy użytkowników wyszukać wybraną grupę użytkowników,

 • Po wybraniu tej opcji lista zostanie ograniczona tylko do filtrowanej grupy, należy w następnej kolejności zaznaczyć całą listę, a następnie z pola Z zaznaczonymi użytkownikami wybrać opcję Wyślij wiadomość,

 • Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna dialogowego z możliwością zredagowania wiadomości, gdzie po utworzonej wiadomości należy zatwierdzić wysłanie klikając w przycisk Wyślij wiadomość do [ilość] osób.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w przypadku kursów prowadzonych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, po zakończeniu zajęć studenci wypełniają ankietę ewaluacyjną.

 • Aby dodać ankietę ewaluacyjną do kursu, należy w pierwszej kolejności zalogować się na platformę, następnie otworzyć wybrany kurs, a następnie w prawym górnym rogu platformy przesunąć suwak Tryb edycji,

 • Wybranie tej opcji umożliwi dodanie w kursie aktywności lub zasobu. Po wykonaniu powyższych czynności należy w środkowej części strony, pod tematem kliknąć w listę rozwijaną Dodaj aktywność lub zasób, a następnie wybrać opcję Kwestionariusz,

 • Po kliknięciu w tę opcję zostanie wyświetlona strona z możliwością skonfigurowania ankiety ewaluacyjnej. Należy tutaj w polu Nazwa wpisać Ankieta ewaluacyjna a następnie nacisnąć widoczny po prawej stronie przycisk Rozwiń wszystko.

 • W następnej kolejności w zakładce Opcje odpowiedzi należy wybrać z pola Typ opcję Odpowiedź jednorazowa, z pola Rodzaj respondenta opcję anonimowy, z pola Studenci mogą przeglądać WSZYSTKIE odpowiedzi opcję Po zamknięciu kwestionariusza oraz z pola Skala oceny odpowiedzi opcję Brak oceny,

 • W ostatnim kroku należy z zakładki opcję treści wybrać z podpunktu Skopiuj istniejący opcję Ankieta ewaluacyjna [nazwa wydziału], a następnie kliknąć na dole strony przycisk Zapisz i wyświetl lub Zapisz i wróć do kursu.