Deklaracja dostępności strony

Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres e-mail do kontaktu to cko@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 368 97 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sosnowiec, Będzińska 39

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych zgodny z przepisami, odpowiednią przestrzeń manewrową zadaszoną, w wiatrołapie zainstalowane są podwójne automatyczne drzwi przesuwne bez progów. Zaraz za wejściem głównym znajduje się portiernia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze na każdej kondygnacji są odpowiednio szerokie od 2.40cm. do 3.70cm. w najszerszym miejscu co umożliwia poruszanie się bez przeszkód osobie zarówno na wózku czy o kulach. Schody na klatce są zgodne z wymogami. Winda jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w czujniki zatrzymujące zamykanie drzwi, szerokość kabiny 110cm długość 210cm. W kabinie znajduje się poręcz oraz lustro. Panel sterowania w jest w języku Braille’a oraz podświetlony. Sygnał alarmowy w windzie jest tylko dźwiękowy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z systemem alarmowym (przywoławczym dźwiękowo-świetlnym) na wypadek zasłabnięcia oraz pomieszczenie regeneracyjne dla osoby niepełnosprawnej wyposażone w łóżko , specjalny stolik oraz stanowisko komputerowe.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przypisane do budynku bez szlabanów i opłat. Pełnowymiarowe oznaczone znakiem poziomym oraz pionowym. Na parking jest wjazd od prawej strony od drogi głównej.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Katowice, Bankowa 14

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Są dwa wejścia do budynku z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępne są korytarze parteru i pierwszego piętra we wszystkich pawilonach i korytarze na drugim i trzecim piętrze w pawilonie B przy pomocy windy znajdującej się przy pawilonie B.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking ogólnodostępny płatny ze szlabanami, zlokalizowany między budynkami Bankowa 12,

Uniwersytecka 4 i Bankowa 14.

Wjazd na parking od strony ul. Bankowej, wyjazd na ul. Uniwersytecką.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.