Laboratorium z metodyki doradztwa filozoficznego poświęcone jest ćwiczeniu się w praktycznym stosowaniu metod filozoficznych w celach rozwojowych i pomocowych. 

Zapoznanie z podstawowymi założeniami  i pojęciami analizy transakcyjnej. Kształtowanie umiejętności diagnozowania, opisywania i wyjaśniania zachowań jednostki w oparciu o kategorie analizy transakcyjnej w rozmaitych sytuacjach życiowych.  Nabywanie umiejętności radzenia sobie z grami interpersonalnymi. Rozwijanie autorefleksji z wykorzystaniem pojęć analizy transakcyjnej, pozwalających na lepszą komunikację interpersonalną.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami współczesnej wiedzy psychologicznej wyjaśniającej społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowania się człowieka, jego relacje z innymi ludźmi. W szczególności analizowane będą prawidłowości i bariery procesu komunikacji, atrakcyjność interpersonalna, konflikt w relacjach interpersonalnych i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawiana będzie również struktura oraz dynamika grup i więzi społecznych, jak też prawidłowości związane z pełnieniem ról społecznych. Wiedza ta ma pomóc w nawiązywaniu prawidłowych relacji międzyludzkich i w podnoszeniu własnych umiejętności społecznych.

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami kultury logicznej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z pragmatyką logiczną. Słuchacze tego kursu poznają takie zagadnienia jak wieloznaczność nazw, rodzaje definicji, akty mowy, teorię implikatur oraz podstawy analizy wypowiedzi.

Zajęcia poświęcone modelom filozoficzno-psychologicznej pracy nad przekonaniami i wartościami 

Celem merytorycznym wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię współczesnej aksjologii oraz prakseologii. Chodzi o zapoznanie z głównymi koncepcjami, dziedzinami i pojęciami aksjologii przez zaprezentowanie historii rozwoju aksjologii.


Kurs z metod i narzędzi coachingu cz. 2 obejmujący zagadnienia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia i zadania sprawdzające wiedzę. 

Kurs przedstawia wykładową część zajęć z zakresu metodyki doradztwo filozoficznego.